Get Adobe Flash player

Świetlica szkolna

GODZINY PRACY ŚWIETLICY:
pon.-pt.: 6:30 – 17:0
0

NAUCZYCIELE – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

 • mgr Chodorowska – Rzucidło Ewa
 • mgr Cyrulik Danuta
 • mgr Filipczak-Basara Renata
 • mgr Kielar Damian
 • mgr Kobosz Małgorzata
 • mgr Kołodziej Marta
 • mgr Kumor Łukasz
 • mgr Mikuła Beata
 • mgr Skocz Mariola
 • mgr Sus Katarzyna
 • mgr Szyper Tomasz
 • mgr Wołowiec Justyna

Rekrutacja dzieci do Świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018
Zapisy uczniów z klas pierwszych przyjmujemy do 28 czerwca 2017r.

Karta zapisu do świetlicy - pobierz (doc)

Karta zapisu do świetlicy - pobierz (pdf)

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej  - pobierz

Wzór oświadczenia o samodzielnym opuszczaniu świetlicy szkolnej  - pobierz

 


Procedury zapewniające bezpieczny pobyt uczniów w świetlicy szkolnej

 

Do świetlicy przyjmuje się:

 • uczniów klas 1-3 w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych
 • w razie potrzeby ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas 4-6
 • świetlica zapewnia opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii, basenu oraz innych planowanych zajęć edukacyjnych
 • opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez Dyrektora szkoły z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne

I Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej:

 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów, wypełnienia KARTY ZGŁOSZENIA dziecka do świetlicy
 2. Zgłoszenia dziecka do świetlicy na kolejny rok szkolny powinni dokonać rodzice/prawni opiekunowie w terminie do 28.03 poprzedzający rok szkolny
 3. Rozpatrywanie zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy, które zostały złożone po przewidywanym terminie, następuje do 01.09 aktualnego roku szkolnego
 4. KART ZGŁOSZEŃ pobiera się ze strony internetowej szkoły. Wypełnione karty należy składać w świetlicy szkolnej
 5. W przypadku dwumiesięcznej nieobecności uczeń na wniosek nauczyciela świetlicy może zostać skreślony z listy wychowanków po uprzedniej rozmowie z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka

II Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka ze świetlicy

 1. Dzieci zapisane do świetlicy przyprowadzane i odbierane są przez rodziców/prawnych opiekunów
 2. Wychowankowie mogą być odbierani przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców/ prawnych opiekunów. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione (zał. nr 1)
 3. W przypadku odbierania dziecka przez osobę niewskazaną wcześniej, musi ona posiadać pisemne upoważnienie, czytelnie podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów, z aktualną datą. Jeżeli upoważnienie znajduje się w dzienniczku ucznia, dzienniczek zostaje w dokumentacji świetlicy do następnego dnia. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy stanowi (zał nr 2a) (zał. nr 2b)
 4. Rodzice/ prawni opiekunowie ponoszą prawną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę osobę
 5. W przypadku samodzielnego powrotu do domu, dziecko musi posiadać pisemne oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów, którzy wyrażają zgodę na wyjście oraz deklarację, iż ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo (zał. nr 3)
 6. Dziecko odbierane jest ze świetlicy po uprzednim zgłoszeniu wychowawcy świetlicy
 7. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia samodzielnego powrotu dziecka do domu

III Procedura postępowania w przypadku, gdy rodzic/ prawny opiekun nie odbierze dziecka ze świetlicy o godzinie 16:30

 1. O godzinie 16:30 nauczyciel wpisuje nazwisko dziecka do "Zeszytu spóźnień rodzica po odbiór dziecka"
 2. W szczególnych przypadkach rodzic powinien powiadomić nauczyciela świetlicy o możliwości spóźnienia, określić jego czas
 3. Rodzic ma obowiązek upoważnić pisemnie osobę do odbioru dziecka ze świetlicy gdy: wie że się spóźni, godziny jego pracy są dłuższe niż godziny pracy świetlicy
 4. W sytuacjach, gdy nauczyciel do godziny 17:30 nie może nawiązać kontaktu z rodzicami informuje o zaistniałej sytuacji Dyrektora szkoły
 5. Jeśli wychowawca, pod opieką którego znajduje się dziecko, podejmie podejrzenie, że zgłaszający się po odbiór wychowanka jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu powinien odmówić wydania dziecka oraz poinformować innego opiekuna upoważnionego do odbioru ucznia. W przypadku niepojawienia się opiekuna należy zastosować pkt nr 5 procedury

IV Procedura zwalniania dziecka z zajęć świetlicowych - procedura dotyczy postępowania w przypadku konieczności zwalniania ucznia ze świetlicy w czasie, kiedy powinien w niej przebywać: przed lub po lekcjach

 1. Podczas zwalniania z zajęć świetlicowych, uczeń powinien posiadać informację na piśmie od rodzica/prawnego opiekuna z czytelnym podpisem, datą. W piśmie powinna być wyrażona zgoda na wyjście ucznia, z podaniem zajęć dodatkowych, godzin oraz terminu (zał. nr 4)
 2. Wychowawca świetlicy nie może zwolnić ucznia na podstawie informacji telefonicznej od rodzica/prawnego opiekuna

V Procedury postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez zezwolenia

 1. Wychowawca świetlicy powiadamia wychowawcę klasy oraz rodziców
 2. Przeprowadza rozmowę z uczniem, przypominając regulamin świetlicy
 3. Nauczyciel świetlicy sporządza notatkę w dzienniczku
 4. W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog szkolny

VI Procedura przyprowadzania i odprowadzania na lekcje wychowanków świetlicy, uczniów klas 1-3

 1. Uczniowie klas 1 odprowadzani są na lekcje (do szatni) przez nauczyciela świetlicy
 2. Wychowankowie świetlicy klas 2-3 opuszczają świetlicę samodzielnie, w wyznaczonym przez wychowawcę świetlicy czasie
 3. Po zakończonych lekcjach wychowawca/nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do odprowadzenia dzieci klas 1-2 do świetlicy
 4. Do zabrania i odprowadzenia dzieci do świetlicy zobowiązane są również osoby prowadzące zajęcia dodatkowe oraz płatne
 5. W przypadku zmiany godzin lekcji, zajęć dodatkowych, prowadzący zajęcia zobowiązany jest do poinformowania nauczyciela świetlicy o zaistniałych zmianach


 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama