Get Adobe Flash player

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 27 w Rzeszowie

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 27 w Rzeszowie zostało zarejestrowane 17 maja 2011 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 27 w Rzeszowie jest Stowarzyszeniem utworzonym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855; i zm. Dz. U. z 1990 r. Nr 14, poz.86; z 1996 r. Nr 27, poz.118)
w związku z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Znajdziecie tu Państwo wszelkie informacje dotyczące naszej działalności, realizowane zadania
i zakres wykonywanych czynności. Jeżeli chcą Państwo pomóc Stowarzyszeniu można zostać członkiem Stowarzyszenia bądź przekazać darowiznę pieniężną lub w darowizną postaci sprzętu.

Jako Stowarzyszenie szczególnie chcemy wspólnie wspierać dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 27 w Rzeszowie w ich nowych zadaniach, wyzwaniach, mających wpływ na całe przyszłe ich życie. Razem będzie nam łatwiej.

Za wszelką pomoc dziękujemy!

Zarząd Stowarzyszenia

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000386419

Główny rząd Statystyczny – nr REGON: 180699664

Urząd Skarbowy – nr NIP: 813 365 51 41

Bank: ALIOR BANK

nr konta: PL 29 2429 0005 0000 4500 4782 4930


ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Prezes Stowarzyszenia  - dr Danuta Laska

Viceprezes Stowarzyszenia – Krzysztof Smela

Sekretarz Stowarzyszenia – Izabela Pyra

Skarbnik Stowarzyszenia – Beata Mularz

Członek Zarządu – Renata Miłek


STATUT
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 27 w Rzeszowie

kliknij tutaj


Cele działania Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 27 w Rzeszowie

CEL STOWARZYSZENIA

Celem Stowarzyszenia jest nieodpłatna działalność statutowa rozumiana jako: organizowanie, rozwijanie oraz wspieranie finansowe, rzeczowe i ideowe edukacji uczniów Szkoły. Stowarzyszenie ma za zadanie podejmowanie działań społecznych w dziedzinie oświaty i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównania szans edukacyjnych uczniów Szkoły pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz stymulowania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.

Swoje cele Statutowe Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:

  1. współpracę z Radą Rodziców Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz Dyrekcją Szkoły i innymi organami działającymi w Szkole,
  2. organizację kiermaszy, aukcji, loterii, wystaw, konkursów, spotkań, imprez turystycznych
    i innych imprez kulturalnych,
  3. pozyskiwanie funduszy na rzecz przedsięwzięć związanych z rozwojem Szkoły,
  4. współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznym, których cele działania
    są zbliżone do celów Stowarzyszenia,
  5. pozyskiwanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia.


Siedziba Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 27 w Rzeszowie

Ul. Prof. A. Krzyżanowskiego 24

35 – 330 Rzeszów

Możliwy kontakt z prezesem Stowarzyszenia  -  email.: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. W skład Stowarzyszenia wchodzą członkowie założyciele, zwyczajni, wspierający i honorowi.


Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być absolwent, nauczyciel i pracownik szkoły, rodzice uczniów i absolwentów Szkoły, jak również każda inna osoba fizyczna, która popiera cele Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji.


Członkiem wspierającym
Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji.


Członkiem honorowym
Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 


 

OGŁOSZENIA

"W niedługim czasie, Stowarzyszenie zamierza przygotowaĆ niespodziankę dla uczniów szkoły SP-27 w Rzeszowie. Koszty pokryje Stowarzyszenie !!! oraz sponsorzy zaproszeni przez Stowarzyszenie. Szczególy podane zostaną póżniej. Zarząd Stowrazyszenia zachęca wszystkich Rodziców do przystąpienia do prac na tym (i nie tylko na tym) przedsięwzieciem cennym dla naszych drogich dzieci. Zapraszamy także do przystąpienia do Stowarzyszenia. Daklaracja dostępna jest poniżej. W imieniu Zarządu, V-ve Prezes Krzysztof Smela"

 


 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama