Get Adobe Flash player
Spis treści
Projekty Unijne
ARCHIWUM - - PROJEKTY UNIJNE
Wszystkie strony

PROJEKTY UNIJNE

Kapital ludzki

UE_EFS

Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach  I -III rzeszowskich szkół podstawowych"

Szkoła uczestniczyła w realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zajęcia pozalekcyjne odbywały się w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013.

Projekt objął wsparciem 253 uczniów i uczennic naszej szkoły.

Analiza ocen opisowych oraz opinii o uczniach przygotowanych przez prowadzących zajęcia oraz wychowawców klas pokazała, że założone cele i wskaźniki zostały osiągnięte.

Szczegóły znajdują się w poniższej tabeli:

ogółem liczba uczniów objętych wsparciem w ramach projektu

Zajęcia w czytaniu pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją

Zajęcia dla dzieci
z trudnościami
w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy

Zajęcia socjoterapeutyczne
i psychoedukacyjne  dla dzieci
z zaburzeniami komunikacji społecznej

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy

Zajęcia rozwijające zainteresowania szczególnie uzdolnionych dzieci w naukach matematyczno-przyrodniczych

liczba uczniów na zajęciach

liczba uczniów, którzy osiągnęli wskaźnik

liczba uczniów na zajęciach

liczba uczniów, którzy osiągnęli wskaźnik

liczba uczniów na zajęciach

liczba uczniów, którzy osiągnęli wskaźnik

liczba uczniów na zajęciach

liczba uczniów, którzy osiągnęli wskaźnik

liczba uczniów na zajęciach

liczba uczniów, którzy osiągnęli wskaźnik

liczba uczniów na zajęciach

liczba uczniów, którzy osiągnęli wskaźnik

253


38

34

-

-

196

184

19

14

43

31

-

-

ARCHIWUM - PROJEKTY UNIJNE - kliknij

  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama