Get Adobe Flash player

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RZESZOWIE

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie na adres: 35-329 Rzeszów, ul. Krzyżanowskiego 24.
Wzór wniosku znajduje się poniżej.

1. Podstawy prawne regulujące dostęp do informacji publicznej

1) art. 61 ustawy z 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.),

2) Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 90).

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68).

2. Dokumenty, wnioski i informacje dotyczące pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie:

1) ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RZESZOWIE
z dnia  12 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu udostępniania informacji publicznej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rzeszowie

2) REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI NA TERENIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RZESZOWIE - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA NR 13/2012R. Z DNIA 12 LISTOPADA 2012R.

3) WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 6 W RZESZOWIE - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA NR 13/2012R. Z DNIA 12 LISTOPADA 2012R.

4) STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RZESZOWIE

5) WEWNĄTRZ SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RZESZOWIE

6) GODZINY PRACY DYREKTORA I SEKRETARIATU SZKOŁY

7) KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

8) OBOWIĄZUJĄCE PODRĘCZNIKI

9) ZAJĘCIA DODATKOWE W SZKOLE

10) KONTAKT

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama